Stages en werkervaringsplaatsen

Werkervaringsplaatsen
De Vluchtheuvel biedt afgestudeerde maatschappelijk werkers of psychologen een werkervaringsplaats. Het gaat vooral om professionals die (nog) geen baan hebben, maar wel ervaring op willen doen. Een andere opleiding passend bij ons hulpaanbod is ook bespreekbaar. Uiteraard moet worden voldaan aan de criteria die gelden om bij De Vluchtheuvel als hulpverlener werkzaam te zijn.

Het gaat in principe om onbetaald werk, al behoort een vergoeding op basis van vrijwilligerswerk tot de mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd? Stuur een brief met cv naar ons hoofdkantoor en je krijgt een reactie.


Stages
Wij vinden het belangrijk om u of jou als student een leerzame stage te bieden. Dit betekent dat er in de eerste maanden door ons veel wordt geïnvesteerd. Vervolgens komt dit meer in evenwicht als u of jij zelf ook (meer) werkzaamheden gaat verrichten. Dit is een wisselwerking en de contacten met collega’s en de praktijkbegeleider vormen hierin een spilfunctie.

Criteria
Voor een leerzame stage zijn allereerst de criteria die in de stagenota van de opleiding staan van belang. Hierin wordt benoemd wat de instelling van de student mag verwachten. Globaal gaat het bij alle opleidingen om het volgende:
 • volledige inzet;
 • theoretische kennis van de mens- en sociale wetenschappen;
 • kennis van de methoden en technieken van de eigen opleiding;
 • beginnend inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen;
 • bereidheid om bovengenoemd inzicht verder te ontwikkelen;
 • bereidheid om houding en gedrag waar nodig bij te stellen;
 • bereidheid tot samenwerking, zowel binnen als buiten de instelling;
 • gevoel voor verhoudingen, zowel binnen als buiten de instelling.
Daarnaast verwachten we dat je (voorlopige) leerdoelen formuleert en dat je deze leerdoelen met de praktijkbegeleider bespreekt en toetst. Je wordt geacht datgene wat je tijdens de stage vertrouwelijk te horen of te weten krijgt, geheim te houden.

Verder zijn er nog een aantal criteria van belang met betrekking tot de identiteit, zwaarte van de problematiek en persoonlijkheid. De sollicitant wordt hierop bevraagd en beoordeeld tijdens de sollicitatiegesprekken en tijdens de stageperiode zelf.

Identiteit
De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Ongeveer twee derde van de hulpvragen komt uit deze gemeenten. Eén derde van de hulpvragen komt uit aanverwante kerkgenootschappen, zoals Hersteld Hervormde Kerk, PKN (Gereformeerde Bond), Christelijk Gereformeerde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Gezien de kerkelijke achtergrond van de hulpvragers is inzicht in en vooral ook een zich innerlijk betrokken voelen op deze kerkverbanden belangrijk. In de praktijk betekent dit: weten, respecteren en kunnen omgaan met de gevoeligheden en verschillen die er zijn op het gebied van leer en levensuitingen zoals kleding, haardracht en mediagebruik.

Bij gelijke kwaliteit is ons beleid dat de voorkeur uitgaat naar een stagiair die zelf (doop)lid is van de Gereformeerde Gemeenten. Dit houdt dus tegelijkertijd in dat ook stagiairs van aanverwante kerkgenootschappen benoemd kunnen worden. Tijdens de sollicitatieprocedure worden ook kerkelijke referenties opgevraagd. Het is daarom belangrijk om deze in de sollicitatiebrief te vermelden.

Zwaarte problematiek
Onze hulpvragers zijn jongeren en ouderen met psychosociale problemen. Vaak gaat het om huwelijksproblemen, relatieproblemen tussen ouder en kind en problemen in het persoonlijk functioneren. In verhouding met het algemeen maatschappelijk werk gaat het bij de hulpvragen die bij ons binnenkomen meestal om meer complexe problematiek. Vragen met alleen materiële problematiek worden meestal niet door ons behandeld. In de stagepraktijk kunnen de aard van deze hulpvragen het werk emotioneel zwaarder maken en een sterke confrontatie betekenen. In verband hiermee vragen wij van de stagiair een zekere mate van:
 • evenwichtigheid als persoon;
 • bereidheid om open te zijn over (eventuele) persoonlijke problematiek, voor zover die van invloed (kan) zijn op de stage. Hierbij gaat het zowel om individuele problemen als om problemen die samenhangen met gezin van herkomst;
 • min of meer gevorderd zijn in verwerking c.q. omgaan met deze problemen;
 • een volwassen uitstraling met een groeiende zelfstandigheid.

Persoonlijkheid
Vanuit De Vluchtheuvel wordt zo goed mogelijk vorm gegeven aan een regelmatige en intensieve praktijkbegeleiding. Daarnaast is het werken en stage lopen bij De Vluchtheuvel soms ook solistisch. Als het mogelijk is, draagt een stagiair al snel veel verantwoordelijkheden. Als landelijke instelling wordt er gewerkt op (soms kleinere) gesprekslocaties, waardoor er niet altijd direct ruggespraak kan zijn met een collega. Het is daarom van belang dat een stagiair soms alleen kan werken en dat aankan. Doorgaans is de praktijkbegeleider goed bereikbaar, zowel mondeling, telefonisch of per e-mail. Collegiaal contact is er in ieder geval op de vierwekelijkse regioteamvergaderingen .

In de praktijk blijken de volgende persoonlijke eigenschappen van een stagiair niet alleen een pré, maar vaak zelfs noodzakelijk te zijn om een stage bij De Vluchtheuvel tot een goed einde te kunnen brengen:
 • zelfstandig en individueel kunnen/willen werken;
 • dragen van verantwoordelijkheid;
 • op tijd hulp kunnen/durven vragen, zowel voor zichzelf als m.b.t. de gesprekken;
 • oog hebben voor evenwicht en balans in zorg dragen voor zichzelf en de ander;
 • om kunnen/willen leren gaan met vaak ernstige levensverhalen;
 • zorgvuldig om kunnen en willen gaan met geheimhouding en problematiek in eigen kring;
 • een leerbare houding met inzicht in de persoonlijke leerstijl (zie leerstijltest );
 • betrokkenheid kunnen combineren met afstand kunnen nemen c.q. relativeren.

Afstuderen
De stagiair kan afstuderen bij De Vluchtheuvel, als hiervoor voldoende ruimte is en als er ook sprake is van een gerichte vraag vanuit de instelling. Dit afstuderen kan ook alleen in de werksoort c.q. het specialisme waarin de stage plaatsvindt zoals bijvoorbeeld: volwassenhulpverlening, jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk. De Vluchtheuvel denkt voortdurend na of er onderwerpen zijn waarop afgestudeerd kan worden. De stagiair heeft dan de mogelijkheid om hierop in te gaan. Hierin wordt ook de urgentie meegenomen om d.m.v. een onderzoek zaken helder te krijgen en de afweging in hoeverre er binnen De Vluchtheuvel een vervolg aan het onderzoek gegeven kan worden. Er zal zowel voor de instelling als voor degene die afstudeert sprake moeten zijn van een win-win situatie. Het onderzoek moet in ieder geval meerwaarde geven voor De Vluchtheuvel.

Tenslotte
Onze insteek is dat een stagiair komt om te leren. Daarvoor is bij De Vluchtheuvel alle ruimte. Tegelijk wordt er van een stagiair veel gevraagd. Een stagiair begint niet als allroundwerker, maar als een werker in opleiding. Een open leerhouding en het kunnen dragen van veel verantwoordelijkheid, gecombineerd met een begin van zelfkennis en een aanvoelen van en omgaan met eigen gevoelens en die van de ander, zijn hierbij van groot belang.

Solliciteren naar een stageplaats? Schrijf een brief of een e-mail naar ons hoofdkantoor.

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep