ANBI

Stichting De Vluchtheuvel staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. De overheid verlangt van ons als ANBI dat wij onderstaande gegevens openbaar maken. Dat doen we graag voor onze donateurs.

Statutaire naam: Stichting Hulpverlening ‘De Vluchtheuvel’ uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten

Contactgegevens:
Beatrixlaan 15
4461 PM Goes
tel.: (0113) 21 30 98

Kamer van Koophandel: 41178746 te Utrecht
RSIN-nummer: 005436801

Raad van Bestuur
dhr. H. van Groningen (Kapelle): directeur - bestuurder

Leden Raad van Toezicht
dhr. M. van der Elst (Puttershoek): voorzitter
dhr. E. Top (Lunteren): secretaris
dhr. M.L. van der Elst (Hendrik-Ido-Ambacht)
dhr. A. Pons (Hendrik-Ido-Ambacht) (adviseur)

Beloningsbeleid:
Leden van de Raad van Toezicht zetten zich op vrijwillige basis in en ontvangen geen beloning. Het beloningsbeleid van de medewerkers van Stichting De Vluchtheuvel is conform CAO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Doel, missie en bestaansreden:

Doel
Het doel van De Vluchtheuvel is hulp verlenen in psychosociale probleemsituaties. De Vluchtheuvel zet zich zonder wistoogmerk in voor het verwezenlijken van het doel door onder meer het adviseren en begeleiden van, het verschaffen van informatie aan en het verzorgen van opvang voor hulpvragers. De Vluchtheuvel laat zich bij haar activiteiten leiden door de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Missie
De missie van De Vluchtheuvel is gegeven in haar grondslag en doelstelling: christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen. Een bondige samenvatting van deze missie geeft het Woord van God in Galaten 6: 10: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof.”

Bestaansreden
De Gereformeerde Gemeenten beschouwen het als haar verantwoordelijkheid om vanuit een duidelijke eigen kerkelijke identiteit zorg te dragen voor gemeenteleden in psychosociale nood. Deze kerkelijke gebondenheid staat min of meer garant voor een consistente lijn wat betreft de identiteit, ook voor de langere termijn. Dat wordt ook door (hulpvragers uit) andere kerkverbanden onderkend. Zo is ook met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en met de Hersteld Hervormde Kerk een overeenkomst afgesloten die voorziet in de psychosociale hulp en de financiering daarvan. De expertise die De Vluchtheuvel heeft opgebouwd, wil ze ook dienstbaar maken aan de kerkelijke gemeenten die haar achterban vormen.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
Kerntaak
De kerntaak van De Vluchtheuvel blijft, als kerkelijke organisatie uitgaande van de Gereformeerde Gemeente, het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen. In 2018 worden nieuwe vormen van hulp ontwikkeld en verder uitgebouwd waaronder mediation, coaching en preventieve werkzaamheden op het terrein van huwelijk en gezin.

Preventie
Veel hulpvragen bij De Vluchtheuvel zijn gerelateerd aan huwelijksproblematiek. Daarom blijft preventie en toerusting op dit terrein van groot belang. De Vluchtheuvel heeft diverse cursussen op het terrein van opvoedingsondersteuning.

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk en de participatie in zorgadviesteams is een substantieel onderdeel van het werk van De Vluchtheuvel. Deze vorm van hulp zullen we in de komende jaren blijven geven.

Toerusting
Kerkenraden, classisdiakenen, diaconale vrijwilligersgroepen en scholen vragen aan De Vluchtheuvel om professionele ondersteuning, toerusting en begeleiding in het omgaan met mensen die een psychisch probleem hebben.

Samenwerking
Vanwege externe ontwikkelingen zal samenwerking, met behoud van zelfstandigheid en identiteit, met andere christelijke organisaties nog meer dan voorheen gewenst en zelfs noodzakelijk zijn.

Financiering
In 2018 zal de manier waarop de hulp van De Vluchtheuvel gefinancierd wordt veranderen. Daarom neemt De Vluchtheuvel nu al maatregelen om ook dan professionele, christelijke hulp te kunnen blijven bieden. Eén van die maatregelen is dat kerkenraden vrijwillig structureel gaan bijdragen aan de verhoogde verhoging van de eigen bijdrage per gesprek.

Jaarverslag: Jaarverslag 2017

Jaarrekening: Balans 2017 en staat van baten en lasten 2017, met toelichting

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Ontvang 2x per jaar onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2019 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep