ANBI

Stichting De Vluchtheuvel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat De Vluchtheuvel een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Statutaire naam: Stichting Hulpverlening ‘De Vluchtheuvel’ uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten

Contactgegevens:
Beatrixlaan 15
4461 PM Goes
tel.: (0113) 21 30 98

Kamer van Koophandel: 41178746 te Utrecht

RSIN-nummer: 005436801

Raad van Bestuur
Mw. M. Ruitenberg

Leden Raad van Toezicht
dhr. M. van der Elst (Puttershoek): voorzitter
dhr. E. Top (Lunteren): secretaris
dhr. M.L. van der Elst (Hendrik-Ido-Ambacht)
dhr. R. van de Geest (Bennekom)

Beloningsbeleid:
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de wettelijke eisen met betrekking tot de ANBI-status. Het beloningsbeleid van de medewerkers van Stichting De Vluchtheuvel is conform CAO Sociaal Werk.


Doel, missie en bestaansreden:

Doel
Het doel van De Vluchtheuvel is hulp verlenen in psychosociale probleemsituaties. De Vluchtheuvel zet zich zonder winstoogmerk in voor het verwezenlijken van het doel door onder meer het adviseren en begeleiden van, het verschaffen van informatie aan en het verzorgen van opvang voor hulpvragers. De Vluchtheuvel laat zich bij haar activiteiten leiden door de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Missie
De missie van De Vluchtheuvel is gegeven in haar grondslag en doelstelling: christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen. Een bondige samenvatting van deze missie geeft het Woord van God in Galaten 6 vers 10: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof.”

Bestaansreden
De Gereformeerde Gemeenten beschouwen het als haar verantwoordelijkheid om vanuit een duidelijke eigen kerkelijke identiteit zorg te dragen voor gemeenteleden in psychosociale nood. Deze kerkelijke gebondenheid staat min of meer garant voor een consistente lijn wat betreft de identiteit, ook voor de langere termijn. De expertise die De Vluchtheuvel heeft opgebouwd, wil ze ook dienstbaar maken aan de kerkelijke gemeenten die haar achterban vormen.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Identiteit is voor De Vluchtheuvel van essentieel belang. Dit komt tot uiting in (beleids)keuzes, personeelsbeleid, de hulpverlening en samenwerking met anderen. Kwaliteit en identiteit zijn bij De Vluchtheuvel onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Kerntaak
De kerntaak van De Vluchtheuvel is het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen. In 2019 worden nieuwe vormen van hulp ontwikkeld en verder uitgebouwd waaronder mediation, coaching en preventieve werkzaamheden op het terrein van huwelijk en gezin. Voor de komende beleidsperiode gelden de volgende speerpunten:

1.
De Vluchtheuvel werkt aan stabiele huwelijken

Groepshulp bij complexe relatieproblemen.
Cursus ‘Houd me vast’ -  Verder ontwikkelen en aanbieden van huwelijkstoerusting voor echtparen die al
langere tijd zijn getrouwd (2018).
‘Adviespunt huwelijk & gezin’ - In samenwerking met KGJO, CGO, JBGG en HH coördineren van  
toerustingswerk, signaleren van ontwikkelingen en op basis daarvan nieuwe activiteiten ontwikkelen,
initiëren en (ondersteunen bij het) verzorgen van preventieve- en toerustingsactiviteiten (in afstemming of
samenwerking met de deelnemende organisaties), bijhouden (en ontsluiten) van actuele kennis m.b.t.
diverse thema’s rond huwelijk en gezin (2018-2020).

2.
De Vluchtheuvel zet zich in voor een onbezorgde jeugd

Jeugdhulpverlening - De Vluchtheuvel zal de komende beleidsperiode de jeugdhulpverlening optimaal
inhoud geven: ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en individuele begeleiding van jongeren en kinderen.
Daarbij wordt de expertise van de organisatie ten dienste gesteld van de kerkelijke achterban.
Schoolmaatschappelijk werk - Het aanbieden van schoolmaatschappelijk werk en de participatie in
zorgadviesteams in BO, VO, MBO en speciaal onderwijs.
Database reformatorische pleeggezinnen – De Vluchtheuvel bouwt een bestand van reformatorische
pleeggezinnen. De database verbindt vraag en aanbod aan elkaar (2018).
Adviespunt voor huwelijk & gezin - Samen met andere kerkelijke organisaties wordt een adviespunt voor
huwelijk & gezin opgezet, dat opvoeders en echtparen adviseert en preventieve activiteiten ontplooit
Website seksualiteit – Samen met andere organisaties heeft De Vluchtheuvel een website voor jongeren
ontwikkeld, waar een positief, Bijbels geluid klinkt over relaties en seksualiteit. De informatie op deze
website zal verder worden uitgebouwd en benut om christelijke jongeren toe te rusten (2018-2019).


3.
De Vluchtheuvel zorgt voor toegeruste verantwoordelijken

Adviesfunctie - Voor kerkenraden, jeugdwerkers, leerkrachten en vrijwilligersgroepen. De komende
periode zal dit in PR-uitingen regelmatig onder de aandacht worden gebracht.
Toerusting ‘algemeen’ - Het bieden van om professionele ondersteuning en toerusting aan
vrijwilligersgroepen, scholen, thuiszorgorganisaties, verenigingen, enzovoorts. Hiervoor worden
personeelsleden en waar nodig externe deskundigen ingeschakeld.
Toerusting ZGG-medewerkers
Vluchtheuvelreeks - Ongeveer twee maal per jaar wordt een boekje uitgeven rond psychosociale thema’s.
Toerusting ambtsdragers - Ontwikkelen en inzetten structurele toerusting ambtsdragers m.b.t. huwelijk,
huiselijk geweld, seksualiteit, pastorale gespreksvoering, rouwverwerking, eenzaamheid, enzovoorts
(2018-2020).
Toerusting leerkrachten - Ontwikkelen en inzetten structurele toerusting leerkrachten m.b.t. huwelijk,
echtscheiding, seksualiteit, rouwverwerking, enzovoorts (2019-2020).
Toerusting jeugdwerkers - Ontwikkelen en aanbieden van cursussen op het gebied van jeugdwerk
specifiek gericht op psychosociale thema’s (2019-2021).

4.
De Vluchtheuvel stimuleert onderlinge zorg in gemeente

Dienstbaarheid - Advisering ambtsdragers en het – zo nodig - proactief contact leggen met ambtsdragers
door hulpverleners om te werken aan een vertrouwensrelatie.
Hulp dichtbij - Inrichten – waar mogelijk en gewenst - van steunpunten binnen een kerkelijke gemeente of
een samenwerking van enkele gemeentes (2018-2020).
Functionaris huwelijk en gezin – De inzet van deze functie is geen doel op zich, maar signaleert
ontwikkelingen en draagt bij aan het ontwikkelen van relevante doelen en het adviseren, toerusten en
publiceren (2018-2020).
Veilig Jeugdwerk – De Vluchtheuvel rust, samen met JBGG, jeugdwerkers en gemeenteleden toe die willen
zorgen voor Veilig Jeugdwerk
Cursus ‘onderlinge zorg in de gemeente’ (onderdeel FHG) – De Vluchtheuvel biedt deze cursus aan
kerkelijke gemeenten die het omzien naar elkaar in hun gemeente willen versterken (2019-2020).


Jaarverslag: Jaarverslag 2020

Jaarrekening: Jaarrekening 2020

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.
© 2021 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep