ANBI

Stichting De Vluchtheuvel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat De Vluchtheuvel een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Statutaire naam: Stichting Hulpverlening ‘De Vluchtheuvel’ uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten

Contactgegevens:
Stationsplein 21
4461 HP Goes
tel.: (0113) 21 30 98

Kamer van Koophandel: 41178746 te Utrecht

RSIN-nummer: 005436801

Raad van Bestuur: Mevr. M. Ruitenberg (Utrecht)

Leden Raad van Toezicht:
dhr. M. van der Elst (Puttershoek)
dhr. E. Top (Lunteren)
dhr. R. van de Geest (Bennekom)
dhr. L. van Dam  (Hoevelaken)
dhr. J.W van der Ham (Ouderkerk aan de IJssel)
mw. M. Ruitenberg (Utrecht), bestuurder

Beloningsbeleid
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de wettelijke eisen met betrekking tot de ANBI-status. Het beloningsbeleid van de medewerkers van Stichting De Vluchtheuvel is conform CAO Sociaal Werk.

Doel, missie en bestaansreden
Doel
Het doel van De Vluchtheuvel is hulp verlenen in psychosociale probleemsituaties. De Vluchtheuvel zet zich zonder winstoogmerk in voor het verwezenlijken van het doel door onder meer het adviseren en begeleiden van, het verschaffen van informatie aan en het verzorgen van opvang voor hulpvragers. De Vluchtheuvel laat zich bij haar activiteiten leiden door de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Missie
De missie van De Vluchtheuvel is gegeven in haar grondslag en doelstelling: christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen. Een bondige samenvatting van deze missie geeft het Woord van God in Galaten 6 vers 10: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof.”

Ontstaansgeschiedenis
Stichting De Vluchtheuvel bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Zij is opgericht door de Gereformeerde Gemeenten om vanuit de kerkelijke identiteit zorg te dragen voor gemeenteleden in psychosociale nood. Stichting De Vluchtheuvel Is nog steeds nauw verbonden met de kerkelijke gemeenten waaruit ze is ontstaan maar ook dienstbaar aan andere kerkelijke gemeenten en scholen die passen bij de reformatorische christelijke identiteit. We sluiten in ons aanbod nauw aan bij de vragen die er leven binnen onze achterban en ontwikkelen expertise die passend is bij de vraag van morgen en delen de kennis graag met derden.

Kwaliteit
Kwaliteitszorg wordt ingezet om de strategische doelen te evalueren, de bedrijfsvoering te optimaliseren en alle collega’s te prikkelen om scherp te blijven op de kwaliteit van het werk. Dit doen we door interne en externe audits.  Voor de externe certificering HKZ wordt gebruik gemaakt van de auditors van Lloyd’s Register.
De cliënttevredenheid is hoog. De waarderingscijfer voor de hulpverlener zit in 94% van de gevallen tussen de 7 en 10 met een gemiddelde van 8,5. Het beeld is dat veel cliënten tevreden zijn over de wijze van behandeling en de geboden hulp in het bijzonder. Het blijkt dat met name de combinatie van verwachte kwaliteit en identiteit doorslaggevend is bij de keuze voor de Vluchtheuvel.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Kerntaak
De kerntaak van De Vluchtheuvel is het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen. Conform het strategisch beleidsplan wordt er gewerkt aan vijf speerpunten:

1.
De Vluchtheuvel werkt aan stabiele huwelijken.
Voortzetting en versterken van de volgende activiteiten:
-
Hulpverlening bij relatie- en huwelijksproblematiek en opvoedingsvragen;
-
Huwelijkstoerusting;
-
Ondersteuning pastoraat;
-
Bemiddeling / voorkomen van (v)echtscheiding;
-
Seksuologische hulpverleningsgesprekken in het kader van verslaving.

Vernieuwend aanbod:
-
Groepshulp bij complexe relatieproblemen;
-
Cursus Houd me vast -  huwelijkstoerusting voor echtparen die al langere tijd zijn getrouwd;
-
‘Adviespunt huwelijk & gezin’ - In samenwerking met KGJO, CGO, JBGG en HH.

2.
De Vluchtheuvel zet zich in voor een onbezorgde jeugd.
Voortzetting en versterken van de volgende activiteiten:
-
Jeugdhulpverlening;
-
Samenwerking met andere organisaties zoals SCJ ter versterking van de doelen;
-
Schoolmaatschappelijk werk en participatie in Zorgadviesteams;
-
Gastopvang voor kinderen en jongeren;
-
Sociaal netwerk ondersteuning (SONO);
-
Participatie in het project huiselijk geweld en kindermishandeling;
-
Opvoedingsondersteuning;
-
Aanbod weerbaarheidstraining.

Vernieuwend aanbod:
-
Uitbouw database pleeggezinnen;
-
‘Adviespunt huwelijk & gezin’ - In samenwerking met KGJO, CGO, JBGG en HH;
-
Website seksualiteit – Samen met andere organisaties heeft De Vluchtheuvel een website voor jongeren   
       ontwikkeld, waar een positief, Bijbels geluid klinkt over relaties en seksualiteit;
-
Aanbod voor verslavingen bij jongeren.

3.
De Vluchtheuvel zorgt voor toegeruste verantwoordelijken
Voortzetting en versterken van de volgende activiteiten:
-
Adviesfunctie voor kerkenraden, jeugdwerkers, vrijwilligersgroepen en scholen;
-
Toerusting van hierboven genoemde groepen;
-
Toerusting ZGG medewerkers;
-
Vluchtheuvelreeks – uitgaven rond psychosociale thema’s.

Vernieuwend aanbod:
-
Toerusting ambtsdragers - Ontwikkelen en inzetten structurele toerusting ambtsdragers m.b.t. huwelijk,
        huiselijk geweld, seksualiteit, pastorale gespreksvoering, rouwverwerking, eenzaamheid;
-
Toerusting leerkrachten - Ontwikkelen en inzetten structurele toerusting leerkrachten m.b.t. huwelijk,
       echtscheiding, seksualiteit, rouwverwerking;
-
Toerusting jeugdwerkers - Ontwikkelen en aanbieden van cursussen op het gebied van jeugdwerk  
       specifiek gericht op psychosociale thema’s.

4.
De Vluchtheuvel stimuleert onderlinge zorg in gemeente
Voortzetting en versterken van de volgende activiteiten:
-
Het aantal maatwerkovereenkomsten met de kerken vergroten en uitbouwen;
-
Dienstbaarheid in het kader van advisering van ambtsdragers;
-
Mediation zal ingezet worden bij conflicten binnen families, kerkenraden en schoolteams ter voorkoming
       van een (v)echtscheiding.

Vernieuwend aanbod:
-
Hulp dichtbij inrichten – waar mogelijk en gewenst een steunpunt binnen een kerkelijke gemeente(n);
-
Functionaris huwelijk en gezin – signaleren van ontwikkelingen en draagt bij aan het ontwikkelen van
       advisering en toerusting;
-
Veilig Jeugdwerk – De Vluchtheuvel rust, samen met JBGG, jeugdwerkers en gemeenteleden toe die willen;
-
Aanbod om via een cursus ‘onderlinge zorg in de gemeente’  te versterken.

5.
De Vluchtheuvel investeert in (jong) volwassenen.
Voortzetting en versterken van de volgende activiteiten:
-
Psychosociale hulp;
-
Groepsbegeleiding bij seksverslaving;
-
Groepsbegeleiding bij identiteitsproblemen.

Vernieuwend aanbod:
-
Hulpaanbod laagdrempelig en betaalbaar houden;
-
Het aantal regionale samenwerkingen vergroten;
-
Coaching van jong volwassenen;
-
Inzet van EMDR voor traumaverwerking;
-
Aanbod van PSH bij het ouder worden.

Factsheet jaarverslag: Jaarverslag 2023

Jaarrekening: Jaarrekening 2023

Fomulier publicatieplicht ANBI: formulier ANBI

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep