• Home
  • Glazenhuisregeling

Glazenhuisregeling

Glazenhuisregeling

1.
Achtergrond
Personen die binnen de kring van de gereformeerde gezindte een zekere bekendheid genieten, kunnen ook problemen hebben. Vanwege hun bekendheid kan de drempel om hulp te vragen hoog zijn. De Vluchtheuvel wil doen wat mogelijk is om voor hen de stap om hulp te zoeken te vergemakkelijken. Met betrekking tot de drempel om hulp bij De Vluchtheuvel te vragen zijn twee aspecten te onderscheiden:
a.
het feit dat men door andere hulpvragers herkend kan worden.
b.
de gedachte dat veel medewerkers binnen De Vluchtheuvel van hun hulpvraag en de inhoud daarvan op
de hoogte zijn.
In deze notitie wordt een beleid uitgewerkt waarin enerzijds de privacy van bekende personen extra beschermd wordt, terwijl anderzijds de noodzakelijke aanpak gewaarborgd blijft.

2.
Bekende personen
De Vluchtheuvel verstaat onder bekende personen: mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Het zal over het algemeen gaan om leidinggevenden of mensen die breed bekend zijn. Wij denken daarbij onder andere aan predikanten, hulpverleners en mensen die werkzaam zijn in bekende (top)functies binnen (christelijke) organisaties.

3.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt doorgaans niet via de normale procedure van het aanmeldingsspreekuur. De hulpvrager kan in het eerste telefooncontact met het secretariaat vragen naar de directeur of de teammanager. Aan hen kan het verzoek worden voorgelegd om van deze bijzondere regeling privacybescherming gebruik te maken. In overleg tussen directeur en teammanager(s) wordt een eerste afweging gemaakt of deze regeling van toepassing is op de aangemelde situatie. Indien dat het geval is, wordt de hulpvragen gewezen op deze regeling middels de website https://stichtingdevluchtheuvel.nl/wie-zijn-wij/de-vluchtheuvel/privacy-en-klachten. Op aanvraag van de hulpvrager wordt een exemplaar van deze regeling toegestuurd.

4.
Criteria
Criteria om te besluiten of iemand volgens de regeling bijzondere privacy bescherming in aanmerking komt, zijn de volgende:
a.
de motieven van de betrokkene om in het kader van deze regeling behandeld te worden;
b.    de mate van landelijke of regionale bekendheid;
c.
de bekendheid binnen het team van De Vluchtheuvel;
d.
de mate waarin iemand in zijn maatschappelijk functioneren geschaad kan worden als (via andere cliënten)
bekend wordt dat iemand hulp ontvangt.

Gewaakt moet worden voor mogelijke valkuilen en oneigenlijke motieven. Weerstand tegen de behandeling of de gedachte langs deze weg een voorkeursbehandeling te kunnen krijgen kunnen geen criteria zijn voor het toepassen van deze regeling. Vervolgens kan het gevoel dat men in een glazen huis zit voor de betrokkene en diens gezinsleden al een knellend gegeven zijn. Door het toepassen van deze regeling kan dit extra onderstreept worden. Tenslotte kan toepassing van deze regeling de misvatting bevestigen dat men zich voor een hulpvraag zou moeten schamen. Dit kunnen dus juist ook redenen zijn om deze regeling niet toe te passen. Overigens is bij twijfel de wens van de hulpvragende doorslaggevend.

5.
Privacybescherming ten opzichte van de medewerkers van De Vluchtheuvel

Algemene regel
Alle medewerkers van De Vluchtheuvel hebben een plicht tot geheimhouding. Hierbij is het regel dat alleen personeelsleden die functioneel bij de hulpverlening betrokken zijn inzage in het dossier hebben. Daarbij vindt alleen functioneel overleg plaats over de cliënten binnen werkbegeleiding. Bovendien is het binnen De Vluchtheuvel gebruikelijk dat wanneer tijdens een teamoverleg gesproken wordt over een persoon met wie een personeelslid een betekenisvolle relatie heeft, dit personeelslid dit onderdeel van het overleg verlaat. Tenzij aanwezigheid voor de besluitvorming nodig is. Ook de hulpvrager kan verzoeken dat een personeelslid uit de kring van bekenden niet bij de bespreking aanwezig is. Dit wordt dan in het intakeverslag vermeld.

Uitzonderingsregel
In bepaalde gevallen - bijvoorbeeld als naaste familieleden of relaties van personeel van De Vluchtheuvel zich aanmelden - kan besloten worden om de cliëntgegevens af te schermen.

6.
Privacybescherming ten opzichte van andere hulpvragenden
Hierin kan aan de volgende maatregelen worden gedacht:
a.
iemand kan worden behandeld in een van de vestigingen of spreekpunten buiten de regio waarin de
hulpvragende woont;
b.
iemand kan op momenten dat er weinig of geen cliënten zijn gezien worden (bijvoorbeeld tijdens
vergaderingen);
c.
iemand kan buiten de normale kantoortijden worden gezien (bijvoorbeeld in de avonduren).
Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief. Zie onze privacyverklaring.

Contact

Stationsplein 21
4461 HP Goes
0113 - 21 30 98
06 - 46 50 54 07 (alleen Whatsapp!)
info@stichtingdevluchtheuvel.nl

Vluchtheuvel social

© 2024 Stichting De Vluchtheuvel  - Website realisatie door Vanderperk Groep